Nou article publicat: "Feasibility of motion laws for planar one degree of freedom linkage mechanisms at dead point configurations"

Nou article publicat: "Feasibility of motion laws for planar one degree of freedom linkage mechanisms at dead point configurations"

Aquest article s'emmarca en l'àmbit de Teoria de Màquines i Mecanismes i del Control de Moviment, i és fruit de l'estudi fet en la tesi doctoral "Aportació a l’estudi de la reducció de vibracions residuals en transitoris de moviment generats mitjançant accionaments de cinemàtica no lineal" del doctor Eduard Lores Garcia.

En l'article es determina la continuïtat mínima necessària que requereix la llei de moviment de la coordenada independent d'un mecanisme d'un grau de llibertat, quan es treballa al voltant d'un punt mort, per a la seva viabilitat cinemàtica amb un actuador elèctric convencional. En aquest cas, l'actuador controla l'evolució temporal d'una coordenada dependent (senyal de comanda). En l'estudi s'analitza un mecanisme genèric sense redundàncies amb unions constituïdes per parells inferiors. L'anàlisi que es presenta en aquest treball s'ha dut a terme derivant i aplicant la regla de l’Hôpital al sistema d'equacions geomètriques d'enllaç del mecanisme, quan es particularitzen en una configuració de punt mort. L'estudi proporciona una taula resum de les regles a seguir per facilitar el disseny de la llei de moviment i inclou diverses simulacions numèriques i experimentals.

L’article està disponible al següent enllaç: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.05.015