Presentació

El Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC està format per professorat i personal tècnic.

El nostre objectiu és proporcionar una docència de qualitat, promoure una investigació d’excel·lència i col·laborar –a través de la transferència de tecnologia i coneixement– amb l’entorn industrial i la societat.

Oferim docència i recerca en una varietat d'àrees d'interès actual en l'enginyeria mecànica. Fomentem les investigacions innovadores i promovem forts vincles amb la indústria. Participem en un ampli ventall de programes de grau i de màster, i formem part d’un programa de doctorat interdepartamental.

Disposem de laboratoris docents preparats per proporcionar l’aprenentatge pràctic als nostres estudiants així com de laboratoris de recerca equipats segons les necessitats investigadores i d’altres equipaments que poden donar servei a les empreses.

Treballem en els següents àmbits d’expertesa:

  • Acústica i vibracions
  • Biomecànica
  • Disseny mecànic
  • Processos de fabricació mecànica
  • Teoria i tecnologia de màquines
  • Transports

El Departament d’Enginyeria Mecànica ofereix docència en les diferents escoles de la UPC a Barcelona (ETSEIB i EEBE), Terrassa (ESEIAAT), Manresa (EPSEM) i Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

El departament també participa de forma activa en el programa de doctorat d’Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica formant nous doctors en els àmbits d’expertesa abans esmentats. A més a més, hi ha professorat del departament que participa de manera regular en altres programes de doctorat.

L’activitat de recerca, transferència de tecnologia i transferència de coneixement del departament es desenvolupa a través de diferents centres i grups de recerca, alguns del quals han establert col·laboracions permanents amb altres grups de recerca tant de la pròpia UPC com nacionals i internacionals. Trobareu més informació en l’apartat de recerca. La transferència de tecnologia i coneixement es concreta en la signatura de convenis de col·laboració amb empreses i amb l’oferiment de serveis cientificotècnics per donar suport a la recerca i innovació.

Volem animar als estudiats interessats en treballar en els nostres projectes que s’acostin al nostre departament, així com a les empreses que busquin assessorament o col·laboració a contactar amb nosaltres.