Comparteix:

Construcció d'un banc d'assaig de motors elèctrics de corrent continu de darrera generació

Els investigadors José Luis Tejedo i Joaquim M. Veciana han construït un banc d'assaig de motors elèctrics de baixa potència, per a fer-lo servir amb finalitats docents. Aquest banc està orientat principalment a l'obtenció de les corbes característiques Parell - Velocitat angular de tres tipus de motors de corrent continu, dos dels quals son de darrera generació:

i) Motor de corrent continu sense escombretes amb commutació electrònica per mitjà de sensors Hall
ii) Motor de corrent continu sense escombretes amb commutació electrònica sense sensors Hall
iii) Motor de corrent continu amb escombretes.