Màster universitari en Enginyeria Industrial

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Industrial

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial i té com a objectiu oferir una formació tècnica i científica multidisciplinària, a partir d’una visió global en els àmbits de les tecnologies industrials.

El màster universitari en Enginyeria Industrial conjuntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueixen, a la UPC, un programa integrat.


Per a més informació, visita la web del máster.

Especialitats

 • Automàtica
 • Biomèdica
 • Electricitat
 • Electrònica
 • Energia
 • Estructures i Construcció
 • IT Industrial
 • Materials
 • Mecànica
 • Medi Ambient i Química
 • Organització Industrial
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí | Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Hi poden accedir:

 • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Titulats i titulades en Enginyeria Industrial
 • Titulats i titulades de graus que permetin accedir a la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industrial
 • Enginyeries Tècniques: amb complements de formació
Criteris d'admissió
S'exigeix el nivell B2 d'anglès i B2.2 de castellà (estudiants estrangers). Es valorarà la universitat de procedència i la titulació, especialment l'adequació dels continguts cientíifico-tecnològics adquirits en els mòduls de formació bàsica, el mòdul comú en la branca industrial i el mòdul de tecnologia específica del grau d'accés. La comissió acadèmica del màster assignarà una qualificació a cada aspirant amb la ponderació següent:
- 50 % correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d’aquest màster.
- 40 % expedient acadèmic (és la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives).
- 10 % experiència professional.

Places
250 places d'entrada al setembre + 150 places d'entrada al febrer
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Pla d'estudis

És obligatori escollir una especialitat, i per tant cursar 5 assignatures optatives de d'aquesta especialitat, però algunes de les assignatures optatives, de les especialitats de mecànica, organització i energia, s'han de cursar obligatòriament.

També es recomana que el Treball Fi de Màster sigui afí a l'especialitat.
El nombre màxim d'estudiants admesos en una especialitat és: nombre de places ofertades *0,25.
Una especialitat es tancarà si el nombre d'estudiants és inferior o igual a 5. Es garanteix la docència de les assignatures optatives d'especialitat sempre i quan l'estudiant les realitzi en el temps previst.

Consultar l'enllaç del quadre assignatures de cada especialitat.

 
Presentació de totes les especialitats del Màster (actualitzada abril 2022)


Pla d'estudis no disponible

En un mateix centre
 • Màster universitari en Enginyeria Industrial (en endavant, MUEI) + un dels màsters següents:
  • Master’s degree in Automatic Control and Robotics / Màster universitari en Enginyeria d’Automoció / Màster universitari en Enginyeria d’Organització / Master’s degree in Nuclear Engineering / Màster universitari en Enginyeria de l'Energia
Amb altres universitats estatals
 • MUEI + Màster en Direcció d’Empreses (Direcció de les Organitzacions en l’Economia del coneixement) (UOC)
 • Grau en Tecnologies Industrials + MUEI + Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Amb altres universitats internacionals
 • MUEI + Master's degree in industrial Engineering (École Nationale Supéreure de l'Aéronautique et de l'Espace (Diplôme d’Ingénieur ISAE SUPAERO), Toulouse, França)
 • MUEI + Master's degree in Management Engineering (Ilinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ETSEIB a l'IIT) (A escollir entre 6 màsters)
 • MUEI (especialitat "mecànica") + Master of Science in Mechanical Engineering (Collegio di Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, dell'Autoveicolo e della Produzione, Politecnico di Torino, Turí, Itàlia)
 • MUEI + Master's in Management Grande Ecole Degree (École Des Hautes Études Commerciales (HEC), Paris, França) (Flux d'estudiants solament d'ETSEIB a l'HEC)
 • MUEI + Master's degree in industrial Engineering (Fakultat Für Maschinenwesen (Mw), Technische Universitat München (TUM), Munich, Alemanya) (a escollir entre 8 màsters)
 • MUEI + Master's degree in Automotive Engineering (Fakultat Für Maschinenwesen (Mw), Technische Universitat München (TUM), Munich, Alemanya) (a escollir entre 8 màsters)
 • MUEI + Master's degree in Automatic Control and Robotics (Fakultat Für Maschinenwesen (Mw), Technische Universitat München (TUM), Munich, Alemanya) (a escollir entre 8 màsters)
 • MUEI + Master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management (Fakultat Für Maschinenwesen (Mw), Technische Universitat München (TUM), Munich, Alemanya) (a escollir entre 8 màsters)
 • MUEI + Master's degree in Management Engineering (Fakultat Für Maschinenwesen (Mw), Technische Universitat München (TUM), Munich, Alemanya) (a escollir entre 8 màsters)
Per a més informació
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic